Τι είναι παιδί;
Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία.

Τι είναι σύμβαση;

Σύμβαση είναι η συμφωνία ή αλλιώς η συνθήκη, μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων ή οργανισμών.


Τι είναι δικαίωμα;
Δικαίωμα είναι το αποτέλεσμα ενέργειας, που γίνεται σύμφωνα με κάποια αρχή, με κάποιο νόμο, η άδεια που δίνεται από κάποια Αρχή, η αξίωση που απορρέει από κάποιο Νόμο, το προνόμιο που βεβαιώνεται από ένα έγγραφο.Η ομάδα μου ανέλαβε να ασχοληθεί με τα εξής άρθρα:
1-2-3-4-10-17-37-38

Άρθρο 1: Ορισμός της έννοιας παιδί.

Άρθρο 2: Αρχή της μη διάκρισεις.

Άρθρο 3: Αποφάσεις με βάση το συμφέρον του παιδιού.Πρωτίστος φροντίδας για την υγεία και την Ασφάλεια.

Άρθρο 4: Λήψη μέτρων για την εφαρμογή/προστασία των δικαιωμάτων της Σύμβασης.

Άρθρο 10: Επανένωση οικογένειας.

Άρθρο 17: Πρόσβαση στην πληροφόρηση και προστασία από επιβλαβές υλικό.

Άρθρο 37: Απαγόρευση βασανιστηρίων σε βάρος των ανηλίκων και στέρηση της ελευθερίας τους.

Άρθρο 38: Προστασία των παιδιών από τις ένοπλες συρράξεις.