Άρθρο 2
Παροχή των δικαιωμάτων σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.

#2: Σεβασμός και εγγύηση των δικαιωμάτων του Παιδιού χωρίς διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικών, ηθικών ή κοινωνικών καταβολών, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Λήψη μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του παιδιού έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης.


1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του.